Advocaat bestuursrecht: omgevingsrecht en overheidsgeschillen

Kort gezegd is bestuursrecht het geheel van regels waaraan een overheid zich hoort te houden bij overheidshandelen.  Als burger of bedrijf kun je op verschillende manieren in aanraking komen met het bestuursrecht. Het meest voorkomend zijn problemen rond het (niet) verkrijgen van diverse overheidsvergunning, zoals bouw- of woonvergunningen. Daarnaast omvat het bestuursrecht bijvoorbeeld ook het ruimtelijk ordeningsrecht en het milieurecht. Ontvangt je onderneming (niet langer) subsidies, dan vallen ook deze procedures onder het bestuursrecht; net als kwesties die gaan over bestuurlijk toezicht (bijvoorbeeld bouwovertredingen) of overheidsaansprakelijkheid (wanneer een overheidsbeslissing schadelijk blijkt te zijn).

Wat kan een advocaat doen?

Bestuursrechtelijke procedures kennen vaak dezelfde stappen. In elke stap van zo'n procedure kan een advocaat je bijstaan. De start van een bestuursrechtelijke procedure is meestal een besluit door een overheidsorgaan. Zo'n besluit wordt eerst voorbereid en in sommige gevallen is ook deze voorbereiding al een formeel aspect van de procedure. Men start dan niet meteen met een besluit, maar met een ontwerpbesluit.

Skáp Advocatuur staat u graag bij in aangelegenheden inzake het omgevingsrech t, een deelgebied van het bestuursrecht. Het omgevingsrecht bevat alle regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren en procederen inzake (intrekking van) subsidies .

  • opstellen en indienen van een bezwaar tegen handhavend optreden door de gemeente of de provincie of een ander overheidsorgaan
  • bezwaarprocedure tegen de afwijzing van een vergunning of ontheffing, of wijziging van een subsidie;
  • problematiek met bestemmingsplannen, ontheffingen en vergunningen;
  • opstellen en indienen van een zienswijze tegen een (voorgenomen) beslissing van de overheid;
  • vergunningsvrij (ver)bouwen;
  • beroepsprocedure bij de afwijzing van een vergunning of ontheffing, of bij handhavend optreden;

mr. De Kaste is lid van de Vereniging Milieurecht


Uitkeringszaken, overheidsgeschillen

Behalve ruimtelijke ordening vallen ook andere overheidsbesluiten binnen de kennis van het kantoor. We staan u graag bij in onder meer bijstandsproblemen, SVB zaken, fraudevorderingen (overheid) en andere overheidsgeschillen.

Mr. G. J. de Kaste heeft ruime ervaring op het gebied van sociaal zekerheidsrecht en verdenking van fraude en staat u graag bij in uiteenlopende procedures, bijvoorbeeld:

- bezwaar afwijzing WW-uitkering, terugvordering WW

- terugvordering of wijziging AOW-pensioen

- beroep bij de rechtbank tegen gemeente, SVB of UWV

- spoedprocedures bij uitkeringsgeschillen

- bezwaar of beroep tegen opgelegde boetes

- strafrechtelijke vervolging van particulieren en bedrijven of stichtingen

De werkzaamheden zien op bezwaarprocedures, beroep en hoger beroep (appel), maar ook op spoedprocedu res

Mr. De Kaste staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden:

- Personen - en familierecht

- Huurrecht / woonrecht

- Sociaal zekerheidsrecht